Data publicării: 4 septembrie 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

O R G A N I Z E A Z Ă

la sediul său din municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare

CONCURS DE MANAGEMENT

în vederea încredinţării managementului la Muzeul Bucovinei

    Concursul de management pentru încredinţarea managementului la Muzeul Bucovinei, se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, în vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 127/2013.

    Condiţii de participare (îndeplinite cumulativ):

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management – minim 3 ani, dobândită în funcții de conducere;

e) experienţă profesională în domeniul de referinţă, de minimum 5 ani;

f) cunoaşterea unei limbi străine;

g) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;

h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.”

    Etapele concursului de management sunt:

  1. evaluarea dosarelor de concurs şi analiza planului de management;

b)susţinerea planului de management în cadrul unui interviu.

    Concursul de management se desfăşoară conform următorului calendar:

– până la data de 18.10.2013, ora 16.00, depunerea planurilor de management, în scris şi în format electronic, precum şi a dosarelor de concurs de către candidaţi, la sediul Consiliului Judeţean Suceava (registratură);

– în perioada 21.10.2013 – 03.11.2013 analiza planurilor de management;

– în data de 12.11.2013 susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului.

    Planul de management întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, nu este limitat la un număr de pagini, redactarea se face cu font Times New Roman, mărime 12, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Muzeului Bucovinei, în perioada 2014 – 2017.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copie după actul de identitate;

c) curriculum vitae (de preferat model european, cf. HG 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae),

d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniu;

  1. dovada experienţei în management,
  2. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  3. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
  4. adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
  5. planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective (în scris şi în format electronic).

Regulamentul concursului şi Caietul de obiective se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Suceava sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Consiliul Judeţean Suceava:www.cjsuceava.ro – “anunțuri/concursuri”

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Consiliului Judeţean Suceava, tel. 0230/210148 int. 149 sau 158, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Nr. 15242/30.08.2013

Fișiere

Close Search Window
Program de vizitare