Data publicării: 4 martie 2016

MUZEUL BUCOVINEI

Suceava

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

–          Inginer de sistem, studii superioare, gr.IA – 1 post

–          Inspector de specialitate, studii superioare, gr.I – 1 post

Concursul se organizează la sediul Muzeului Bucovinei din municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33, în data de 28.03.2016, orele 10.00, proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, proba interviu, conform Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

*pentru postul de inginer de sistem, studii superioare, gradul IA – Biroul Educaţie Marketing şi Comunicare:

studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul informatic(Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informaţiei);

– experienţă în domeniu: minim 6,5 ani vechime.

*pentru postul de inspector de specialitate, studii superioare, gradul I – Biroul Educaţie Marketing şi Comunicare:

– studii superioare umaniste, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechimea în muncă: minimum 6,5 ani vechime în domeniul studiilor;

– limbă străină (engleză, franceză, germană) – nivel mediu/avansat (scris, citit, vorbit);

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu  (Microsoft Office – tehnoredactare, calcul tabelar).

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfă?urării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:

IV.1. Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Secretariatul Muzeului Bucovinei Suceava, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 18.03.2016, orele 14.00;

IV.2. Selecţia dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 IV.3.Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, www.muzeulbucovinei.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs prevăzut la punctual IV.2.

IV.4. Proba scrisă

Proba scrisă se desfăşoară în data de 28.03.2016, ora 10.00, la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, din municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 1, etajul II.

IV.5. Interviul

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, din municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 1, etajul II.

Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă

IV.6. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, din municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu, nr.1, etajul II, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, www.muzeulbucovinei.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

IV.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, din municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 1, etajul II, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, www.muzeulbucovinei.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.8. Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei Suceava, din municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 1, etajul II, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, www.muzeulbucovinei.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de concurs.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Muzeului Bucovinei Suceava, telefon: 0230/216439, interior 106 si pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro.

Fișiere

Close Search Window
Program de vizitare